Hỗ trợ trực tuyến

CÂN ĐIỆN TỬ MIDRICS MAPP1 - MAPP4

Mã sản phẩm
CÂN ĐIỆN TỬ MIDRICS MAPP1 - MAPP4
Giá
Liên Hệ
Nhà sản xuất
EU/G7
Bảo hành
12 tháng

CÂN ĐIỆN TỬ MIDRICS MAPP1 - MAPP4

Các sản phẩm chi tiết 

MAPP1-3DC-L     Max = 3 kg     d = 0,2 g     kích thước: 320 X 240 X 85

MAPP1-3DC-LCE     Max = 3 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-3DC-NCE     Max = 3 kg     d = 0,5 | 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-L     Max = 6 kg     d = 0,5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-LCE     Max = 6 kg     d = 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-NCE     Max = 6 kg     d = 1 | 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-L     Max = 15 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-LCE     Max = 15 kg     d = 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-NCE     Max = 15 kg     d = 2 | 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-30ED-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30FE-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-60ED-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60FE-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60GF-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60IG-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150FE-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150GF-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150IG-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-150II-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150LL-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150NN-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP1-300GF-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300IG-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-300II-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300LL-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300NN-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600II-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600LL-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600NN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500II-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500LL-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500NN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500-RN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500-RR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500RR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000II-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000LL-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000NN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

CÂN ĐIỆN TỬ MIDRICS MAPP1 - MAPP4

Các sản phẩm chi tiết 

MAPP1-3DC-L     Max = 3 kg     d = 0,2 g     kích thước: 320 X 240 X 85

MAPP1-3DC-LCE     Max = 3 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-3DC-NCE     Max = 3 kg     d = 0,5 | 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-L     Max = 6 kg     d = 0,5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-LCE     Max = 6 kg     d = 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-NCE     Max = 6 kg     d = 1 | 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-L     Max = 15 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-LCE     Max = 15 kg     d = 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-NCE     Max = 15 kg     d = 2 | 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-30ED-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30FE-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-60ED-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60FE-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60GF-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60IG-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150FE-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150GF-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150IG-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-150II-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150LL-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150NN-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP1-300GF-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300IG-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-300II-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300LL-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300NN-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600II-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600LL-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600NN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500II-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500LL-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500NN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500-RN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500-RR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500RR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000II-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000LL-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000NN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

CÂN ĐIỆN TỬ MIDRICS MAPP1 - MAPP4

Các sản phẩm chi tiết 

MAPP1-3DC-L     Max = 3 kg     d = 0,2 g     kích thước: 320 X 240 X 85

MAPP1-3DC-LCE     Max = 3 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-3DC-NCE     Max = 3 kg     d = 0,5 | 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-L     Max = 6 kg     d = 0,5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-LCE     Max = 6 kg     d = 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-6DC-NCE     Max = 6 kg     d = 1 | 2 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-L     Max = 15 kg     d = 1 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-LCE     Max = 15 kg     d = 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-15DC-NCE     Max = 15 kg     d = 2 | 5 g     kích thước: 320 X 240 X 85.

MAPP1-30ED-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30ED-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-30FE-L     Max = 30 kg     d = 2 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-LCE     Max = 30 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-30FE-NCE     Max = 30 kg     d = 5 | 10 g     kích thước: 500 X 400 X 110.

MAPP1-60ED-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60ED-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 400 X 300 X 96.

MAPP1-60FE-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60FE-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-60GF-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60GF-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 650 X 500 X 140.

MAPP1-60IG-L     Max = 60 kg     d = 5 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-LCE     Max = 60 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-60IG-NCE     Max = 60 kg     d = 10 | 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150FE-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150FE-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 112.

MAPP1-150GF-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150GF-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-150IG-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-150IG-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-150II-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150II-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-150LL-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150LL-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-150NN-L     Max = 150 kg     d = 10 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-LCE     Max = 150 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-150NN-NCE     Max = 150 kg     d = 20 | 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP1-300GF-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300GF-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 500 X 400 X 140.

MAPP1-300IG-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP1-300IG-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 600 X 140.

MAPP4-300II-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300II-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-300LL-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300LL-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-300NN-L     Max = 300 kg     d = 20 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-LCE     Max = 300 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-300NN-NCE     Max = 300 kg     d = 50 | 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600II-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600II-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-600LL-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600LL-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-600NN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600NN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RN-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-600RR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600RR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-L     Max = 600 kg     d = 50 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-LCE     Max = 600 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-600WR-NCE     Max = 600 kg     d = 100 | 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500II-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500II-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-1500LL-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500LL-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-1500NN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500NN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-1500-RN-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RN-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-1500RR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500-RR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500RR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-L     Max = 1500 kg     d = 100 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-LCE     Max = 1500 kg     d = 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-1500WR-NCE     Max = 1500 kg     d = 200| 500 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000II-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000II-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 800 X 800 X 100.

MAPP4-3000LL-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000LL-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1000 X 1000 X 100.

MAPP4-3000NN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000NN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1250 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RN-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1250 X 100.

MAPP4-3000RR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000RR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 1500 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-L     Max = 3000 kg     d = 200 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-LCE     Max = 3000 kg     d = 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

MAPP4-3000WR-NCE     Max = 3000 kg     d = 500| 1000 g     kích thước: 2000 X 1500 X 100.

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next